Adv

6/16/2008

今日回去圖書館借左三本書

原本都打算留住本<世界中心呼喚愛>讀多一次,不過昨晚收到email話 book 左嘅書已經到左。算啦,早D還左佢。

行開圖書館還書&拿書,又順手借多兩本小說。結果係無準備情況之下會住幾本書拿返屋企‥‥個袋好重!

沒有留言: